. node9

[ <<< ]

STANOVY


 
spolku


 Asociace pro performance a publikování v digitálních médiích, z. s.

IČO 22737529


 

čl. I
 Název, sídlo, působnost a charakter spolku

 

 1. Název spolku je: „Asociace pro performance a publikování v digitálních médiích, z. s.“

 2. Sídlo spolku je na adrese: Schnirchova 1513/12, Praha 7, 170 00.

 3. Spolek byl registrován v původní formě občanského sdružení na MVČR dne 2. 5. 2008

 4. Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na  organizační jednotky – spolek je místně příslušnou organizační  jednotkou.

 5. Charakter spolku: spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 6. Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů ve veřejném zájmu.

 7. Tyto stanovy vstupují v platnost dne 20.1.2022.

 

 

čl. II
 Účel spolku

 

 1. Účelem spolku je široké společenské přijetí environmentálně udržitelných médií jako svébytné součásti žívota, kultury a uměleckých vyjádření a jako prostředku porozumění kulturám a ekosystémům.

 

 

čl. III
 Formy činnosti

 1. Praktické činnosti členů k dosahování cílů spolku a zprostředkování obecně prospěšných činností v souladu s účelem spolku, zejména:
   -
  podpora uskutečňování uměleckých performancí, vzniku instalací, interaktivních prostředí, komunit a organizací prostřednictvím environmentálně udržitelných médií jako specifického výrazu člověka a humanity;
   -
  vytváření digitálních záznamů a dokumentace tvorby, digitalizace významných historických prací, provoz internetových systémů, publikování a vydávání fyzických nosičů ve zmíněných oblastech, shromažďování výzkumných a uměleckých sbírek v digitálních galeriích a archivech zajišťujících jejich zpřístupňování veřejnosti;
   -
  popularizační činnost, spolupráce, vytváření distribučních a měřících sítí, využití regenerativního computingu a permacomputingu v médiích, provoz livinglabů
   a
  uskutečňování festivalů zaměřených na ekosystémy a udržitelná média;
   -
  výzkum, vývoj, standardizace, pořádání občanských a odborných setkání a vzájemná výměna mezi formami znalostního a kulturního využití médií společensky zodpovědným a environmentálně udržitelným způsobem.

 2. Otevřenost ve všech uvedených činnostech znamená, že jejich výsledky jsou přístupné široké veřejnosti podle jejich povahy buď se svobodnou licencí nebo pod nezbytně nutnou kuratelou pro zajištění rovných příležitostí.

 3. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.
   

čl. IV
 Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let.

 2. Přihlášku ke členství přijímá předseda spolku. Pro přijetí člena je potřeba souhlas členské schůze. Přijetí člena se sděluje písemně. Spolek vede evidenci členů.

 3. Členství zaniká
   - doručením písemného oznámení člena o vystoupení předsedovi spolku;
   - rozhodnutím členské schůze o vyloučení;
   - nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech;
   - úmrtím člena nebo zánikem spolku.

 4. Člen má právo
   - účastnit se činno
  sti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
   - účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen;
   - předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
   -
  podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku;

- členové oprávnění jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

 1. Člen má povinnost
   - dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíli spolku;
   - platit členské příspěvky.

 2. Výši členských příspěvků stanoví členská schůze.

 

 

čl. V
 Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
   
  - Statutární orgán: předseda sdružení;
   
  - Nejvyšší orgán: členská schůze.
   

 

čl. VI
 
Statutární orgán – předseda

 1. Statutárním orgánem spolku je předseda.

 2. Předseda jedná jménem spolku, a to v souladu s rozhodnutím členské schůze.

 3. Předseda podepisuje jménem spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis.

 4. Předseda zajišťuje formální náležitosti činnosti spolku podle platné legislativy, zejména vedení účetnictví, správu finančních prostředků a majetku spolku, připravuje jednání členské schůze.

 5. Funkční období předsedy je pětileté.


 

čl. VII
 Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně.

 2. Členskou schůzi svolává předseda spolku. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá předseda spolku nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí pro konkrétní případy jinak.

 3. Členskou schůzi svolá předseda spolku také požádá-li o to (písemně) 1/3 členů spolku a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

 4. Členská schůze
   - schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba souhlas všech členů spolku;
   - volí předsedu spolku;
   - sc
  hvaluje rozpočet, zprávu o činnosti a hospodaření za minulé období;
   - přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena;
   - určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;
   - stanovuje výši členských příspěvků.

 

čl. VIII
 Zásady hospodaření

 1. Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit členské příspěvky, dary, dotace a granty a budou používány v souladu s cíli sdružení a s jejich určením. Dalšími příjmy mohou být příjmy z doplňkové činnosti, která je v souladu s cíli spolku a je zdrojem příjmů k jejich dosažení (vstupné, účastnický poplatek apod.). Spolek může uzavřít smlouvu
   o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

 2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a s rozpočtem spolku.

 

čl. IX
 Okolnosti zániku spolku

 1. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení.

 

 

 

 

 

Tyto stanovy byly přijaty členskou schůzí spolku dne 20. 1. 2022